Acupuncture, Oriental and Chinese Medicine Logged in as Guest

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>Get Latest Additions

or use our RSS feed

Back
Herbology 3 - Review
Herbology Part 3
By: David Botton

Review for Herbology 3 - Complete

Printer Friendly Version

Shao Yang Disharmony - alternating chills and fever, malarial disorder


Xiao Chai Hu Tang

pathogen trapped at shao yang level Harmonize shao yang

Chai Hu, Huang Qin, Ban Xia, Sheng Jiang, Ren Shen, Gan Cao, Da Zao


Da Chai Hu Tang + Clumping

shao yang and yang ming disorder Harmonize shao yang and Yang Ming, Drain clumping

(Xiao Chai Hu Tong - ren shen - zi shi) + (da cheng qi tang - hou po - mang xiao) + Bai ShaoLR Qi Stagnation/LR and SP Disharmony - emotional problems/hypochondriac pain + digestive problems/distention


Tong Xie Yao Fang + Painful (recurrent) Diarrhea

LR overacting on SP Spread LR Qi, Tonify SP

Chao Bai Zhu, Chao Bai Shao Yao, Chao Chen Pi, Fang FengST and LI Disharmony - Pain in lower abdomen


Ban Xia Xie Xin Tang + cold and heat complex (improper purging)

ST Qi Disharmony Harmonize ST, Direct Qi Down, Disperse Clumping, Eliminate Distention

Ban Xia, Huang Qin Gan Jiang, Huang Lian, Ren Shen, Gan Cao, Da ZaoLU Qi Def - qi def = lassitude/fatigue, LU = chronic cough


Sheng Mai San + yin def. cough (chronic) and profuse sweating

LU Qi Def + Yin Def Tonify Qi, generate fluids, stop sweating

Ren Shen, Mai Men Dong, Wu Wei ZiRen Shen Ge Jie San cough, + Heat in LU (yellow sputum, pus and blood)

LU & KD Qi Def + Heat in LU Tonify Qi, Clear LU

Gecko, Ren Shen, Fu Ling, Sang Bai Pi, Xing Ren, Chaun Bei Mu, Zhi Mu, Zhi Gan Cao


Qi and Yin Def- qi def = lassitude/fatigue, yin def = dry mouth, constipation


Zhi Gan Cao Tang + palpitations and bound pulse / SOB 

LU & HT Qi Def + Yin Def Tonify Qi, nourish yin, revive pulse

Sheng Di Huang, Zhi Gan Cao, Huo Ma Ren, Da Zao, Gui Zhi, Mai Men DongYin Def- def. heat = rapid thin pulse, heat in hands and chest, red cheeks, weak kneesZou Gui Wan

Yin Def Tonify yin and essence, benefit marrow

Shu Di Huang, Shan Yao, Gou Qi Zi, Shan Zhu Yu, Chuan Niu Xi, Tu Si Zi, Lu Jiao Jiao, Gui Jiao


Da Bu Yin Wan Steaming Bone, Def. Heat

Yin Def + Ascending Fire Tonify yin and downbear fire

Shu Di Huang, Gui Ban, Huang Bai, Zhi Mu


Yi Guan Jian + LR Qi Stagnation

Yin Def + LR Qi Stagnation Enrich Yin, spread Qi

Sheng Di Huang, Gou Gi Zi, Sha Shen, Mai Men Dong, Dang Gui, Chuan Lian Zi


Qi Bao Mei Ran Dan Premature Grey Hair

KD/LR Def Enrich KD/LR Yin and Blood

He Shou Wu, Gou Qi Zi, Tu Si Zi, Niu Xi, Dang Gui, Bu Gu Zhi, Fu Ling


Er Zhi Wan

KD/LR Yin Def Tonify KD and LR Yin

Nu Zhen Zi, Han Lian CaoYang Def - cold limbs, edema, urination problems


You Gui Wan

KD Yang Def Tonify and Warm Yang,  replenish essence, tonify blood

Fu Zi, Rou Gui, Lu Jiao Jiao, Shu Di Huang, Shan Zhu Yu, Shan Yao, Gou Qi Zi, Tu Si Zi, Du Zhong, Dang Gui


Er Xian Tang Menopause

KD Yang Def + Chong/Ren Disharmony Tonify and Warm Yang,  replenish essence, draing KD fire, Harmonize Chong/Ren

Xian Mao, Yin Yang Huo, Ba Ji Tian, Huang Bai, Zhi Mu, Dang Gui


Dang Gui Si Ni Tang Frigid Limbs or lower body from Blood Def.

Blood Def + Yang Def Warm channels, disperse cold, nourish blood, free blood vessels

Dang Gui, Shao Yao, Gui Zhi, Xi Xin, Zhi Gan Cao, Da Zao, Mu Tong


Si Ni Tang Frigid Limbs from Devastated Yang

KD Yang Def + Internal Cold Rescue devastated, warm middle jiao, stop diarrhea

Sheng Fu Zi, Gan Jiang, Zhi Gan CaoSP Yang Def - no appetite / distention, duck stool, abdominal pain relieved by warmth


Li Zhong Wan Abdominal Pain

Sp Def leading to Def Cold in Mid Jiao Warm the center, dispel cold, supplement Qi, fortify SP

Gan Jiang, Ren Shen, Bai Zhu, Zhi Gan Cao


Xiao Jian Zhong Tong Spasmodic abdominal pain

Taxation leading to Def Cold in Mid Jiao Warm the center, dispel cold, supplement Qi, fortify SP


Da Jian Zhong Tong Excruciating epigastric and abdominal pain

Sp Def leading to Def Cold in Mid Jiao Warm the center, dispel cold, supplement Qi, fortify SP

Chuan Jiao, Gan Jiang, Ren Shen, Yi TangST Cold - abdominal pain relieved with heat


Wu Zhu Yu Tang Abdominal Pain + Vomiting / Jue Yin Headache with Vomiting

Def Cold in St + Qi Rebellion Warm and Tonify ST and LR, Dispel Cold, Descend ST Qi

Whu Zhu Yu, Sheng Jiang, Ren Shem, Da ZaoDryness - cough, dry throat


Xing Su San cough with clear watery sputum

External Cold Dryness Disperse cool-dry, disseminate LU Qi, transform congested fluids

Xing Ren, Zi Su Ye, Qian Hu, Jie Geng, Zhi Ke, Chen Pi, Fu Ling, Ban Xia, Sheng Jiang, Da Zao


Sang Xing Tang hacking cough or thick sticky sputum

Warm Dryness injury LU Qi Clears and disperses warm-dryness

Sang Ye, Zhi Zi, Dan Dou Chi, Xing Ren, Zhe Bei Mu, Sha Shen, Li Pi


Qing Zao Jiu Fei Tang hacking cough + hypochondriac pain and irritability

Warm-dryness attacking LU, LU Qi Rebel. Clear dryness, moisten LU

Sang Ye, Shi Gao, Mai Men Dong, E Jiao, Hei Zhi, Ma, Xing Ren, Mi Zhi Pi Pa Ye, Ren Shen, Gan Cao


Bai He Gu Jin Tang cough with blood streaked sputum

LU Dryness from LU and KD Yin Def Nourish Yin, moisten LU, transform phlegm, stop cough

Bai He, Sheng Di Huang, Shu Di Huang, Mai Men Dong, Xuan Shen, Chuan Bei Mu, Jie Geng,

Dang Gui, Bai Shao, Gan Cao


Mai Men Dong Tang coughing and spitting saliva, SOB

St Def Heat drying LU Yin Benefit stomach, generate fluid, direct Qi downward

Mai Men Dong, Ren Shen, Da Zao, Gan Cao, Ban Xia, Geng Mi


Zheng Ye Tang constipation from dryness

Dry Intestines from Fluid Injury Generate fluids, moistne drynes, unblock bowels

Xuan Shen, Mai Men Dang, Sheng Di Huang


Phlegm and Dampness - mucus, nodules, edema, urinary difficulty, heaviness in the head


Wu Ling San

1. water build up, tai yang stage 1. Relieve Headache w/ vomit after drinking

2. Sp. Qi Def. cause damp accum. 2. Promote Urination for Edema, Urinary difficulty

3. Retention of fluid rebelling upward 3. Stop throbbing pulsation below umbilicus, SOB, cough

failure of UB, Qi to transform fluid Urination, drain damp, strengthen SP, warm Yang, pro. transform of Qi

Ze Xie, Zhu Ling, Bai Zhu, Fu Ling, Gui Zhi


Zhu Ling Tang Urinary difficulty + fever and thirst

Bound water and heat Promote urination, clear heat, nourish yin

Zhu Ling, Fu Ling, Ze Xie, Hua Shi, E Jiao


Wu Pi San Skin edema and other generalized edema

Sp Def with Damp Invasion Resolves dampness, reduces edema, regulates Qi, strengthens SP

Sang Bai Pi, Sheng Jiang Pi, Fu Ling Pi, Chen Pi, Da Fu Pi


Ping Wei San (Acute) Stomach pain with vomitting and nausea

Sp Def, Turbid Damp Accum -> ST pain Dries damp, improve SP transport, promote Qi movement, harmon. ST

Cang Zhu, Hou Po, Chen Pi, Sheng Jiang, Zhi Gan Cao, Da Zao


Huo Xiang Zheng Qi San wind-cold + damp headache = acute turmoil disorder / (modern use: stomach flu)

Wind-cold + Damp Stagnation Transform damp, resolve exterior, rectify Qi, harmonize middle

Huo Xiang, Hou Po, Chen Pi, Zi Su Ye, Bai Zhi, Ban Xia, Da Fu Pi, Bai Zhu, Fu Ling, Jie Geng, Zhi Gan Cao, Sheng Jiang, Da Zao


Yin Chen Hao Tang Yang Jaundice

Damp heat -> Jaundice Clear heat, resolve damp, reduce jaundice

Yin Chen Hao, Zhi Zi, Da Huang


Ba Zheng San Hot/Bloody painful urination

Damp Heat in Lower Jiao Clear heat, promote urination, unblock urinary dysfunction

Mu Tong, Hua Shi, Che Qian Zi, Qu Mai, Bian Xu, Zhi Zi, Zhi Da Huang, Deng Xin Cao, Gan Cao


Zhen Wu Tang Painful abdomen (worse w/ cold) + painful urination / OD on diaphoretic herbs

SP + KD Yang Def Warm Yang, promote urination

Fu Zi, Bai Zhu, Fu Ling, Sheng Jiang, Bai Shao


Bei Xie Fen Qing Yin Cloudy painful urination

Cold Def in Lower Jiao Warm KD, drain damp, transform and sep. turbid from clear

Bei Xie, Yi Zhi Ren, Yu Yao, Shi Chang Pu


Qian Huo Sheng Shi Tang Wind-Damp Headache

Wind-Damp in Superficial layers Expel wind, overcome damp

Qiang Huo, Du Huo, Gao Ben, Fang Feng, Chuan Xiong, Man Jing Zi, Zhi Gan Cao


Juan Bi Tang Joint pain from wind-cold damp

Wind-damp-cold obstructing the channels Remove wind-damp, alleviate painful obstruction

Qiang Huo, Du Huo, Qin Jiao, Sang Zhi, Hai Feng Tang, Dang Gui, Chuan Xiong, Ru Xiang,

Chuan Xiang, Mu Xiang, Rou Gui, Zhi Gan Cao


Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang Joint pain with heat in the joints

Wind-damp-cold bi with local heat Unblock Yang Qi, promote movement, dispel wind, overcome damp

Gui Zhi, Ma Huang, Fu Zi, Zhi Mu, Shao Yao, Bai Zhu, Fang Feng, Sheng Jiang, Gan CaoDu Huo Ji Sheng Tang Heavy fixed pain on lower back

Painful Bi + LR and KD Def. Expel wind-damp, disperse painful obstruction, tonify KD and LR

Du Huo, Xi Xin, Fang Feng, Qin Jiao, Sang Ji Sheng, Du Zhong, Niu Xi, Rou Gui, Dang Gui, Chuan Xiong,

Sheng Di Huang, Bai Shao, Ren Shen, Fu Ling, Zhi Gan Cao(c) 2005 All Rights Reserved - David Botton