Acupuncture, Oriental and Chinese Medicine Logged in as Guest

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>Get Latest Additions

or use our RSS feed

Back
Herbology 3 - Class 04
Herbology Part 3
By: David Botton

Formulas that Tonfiy Qi, Blood, Yin and Yang

Printer Friendly Version

Formulas that Tonfiy QiSheng Mai San - Generate the Pulse Powder


Chief: (9-15) Ren Shen - Tonify source Qi, calm spirit

Deputy: (9-12) Mai Men Dong - Nourish Yin, moisten lungs

Deputy: (3-6) Wu Wei Zi - Restrain leakage of Lung Qi, generate fluids


Qi and Yin Def, primarily of LU (cough and spontaneous sweating)


augment Qi, generate fluids, preserve yin, stop excessive sweatingRen Shen Ge Jie San - Ginseng and Gecko PowderChief: (1 pair) Gecko - Tonify KI to grasp Qi, stop wheezing

Deputy: (60) Ren Shen - Tonify source Qi

Deputy: (60) Fu Ling - Drain damp to benefit SP

Deputy: (60) Sang Bai Pi - Regulates LU Qi, directs rebellious Qi down

Deputy: (150) Xing Ren - Regulates LU Qi, directs rebellious Qi down

Assistant: (60) Chuan Bei Mu - Clears heat, moisten lung, transform phlegm

Assistant: (60) Zhi Mu - Clear heat, nourish KI

Envoy: (150) Zhi Gan Cao - Harmonize and tonify source Qi


Lung Qi def with heat in the lungs

Chronic cough, thick yellow sputum, pus and blood, heat in chest


Tonify Qi, clear heat, transform phlegm, stop cough, arrests wheezingFormulas that Tonfiy Qi and BloodZhi Gan Cao Tang - Honey-Fried Licorice Decoction


Chief: (12) Zhi Gan Cao - Augments Qi, nourish HT

Deputy: (6) Ren Shen - Tonify source Qi, calm spirit

Deputy: (30pc) Da Zao - Benefis SP and nourishe HT

Deputy: (48) Sheng Di Huang - Restore HT yin and tonify blood

Deputy: (6) E Jiao - Enrich yin, tonify blood

Deputy: (9) Mai Men Dang - Moisten dryness in ST and LU

Deputy: (9) Huo Ma Ren - Nourish yin, moisten intestines

Assistant: (9) Gui Zhi - Unblock HT Qi

Assistant: (9) Sheng Jiang - Harmonize ST

+ Wine as Envoy


Qi and Blood Def with Palpitations, anxiety and insomnia

Augment Qi, nourish blood, enrich yin, restore pulseFormulas that Tonfiy YinZou Gui Wan - Restore the Left [Kidney] Pill


(240) Shu Di Huang

(120) Shan Yao

(120) Gou Qi Zi

(120) Shan Zhu Yu

(90) Chuan Niu Xi

(120) Tu Si Zi

(120) Lu Jiao Jiao

(120) Gui Jiao


Nourish yin, Tonify KD, essence and benefits marrow
Da Bu Yin Wan - Great Tonify the Yin Pill


(180) Shu Di Huang - Tonify Yin LR and KD

(180) Su Jiu Gui Ban - Nourish Yin, anchor Yang

(120) Chao Huang Bai - Quell KD Fire

(120) Jiu Chao Zhi Mu - Clear heat, generate fluids


Enrich yin, descend fire

Fire rising due to LR and KD def.Yi Guan Jian - Linking Decoction

Chief: (18-45) Sheng Di Huang - Nourish LR blood, KD Yin

Chief: (9-18) Gou Qi Zi - Nourish LR blood, KD Yin

Deputy: (9) Sha Shen - Enrich and nourish yin of ST and LU

Deputy: (9) Mai Men Dong - Enrich and nourish yin of ST and LU

Assistant: (9) Dang Gui - Nourish and invigorate blood

Assistant: (4.5) Chuan Lian Zi - Disperse LR Qi


LR Yin + LR Qi Stagnation

Enriches Yin and Spread LR QiQi Bao Mei Ran Dan - Seven-Treasure Special Pills for Beautiful Whiskers

Chief: (300) He Shou Wu - Stabilize essence

Deputy: (150) Gou Qi Zi - Nourish LR and KD, stabilize essence

Deputy: (150) Tu Si Zi - Nourish LR and KD, stabilize essence

Deputy: (150) Niu Xi - Strengthen sinews and bones

Assistant: (150) Dang Gui - Nourish LR blood

Assistant: (120) Bu Gu Zhi - tonify yang in yin

Assistant: (150) Fu Ling - drain damp, prevent turbid build up


Premature grey hair, KD/LR def

Enrich KD yin and nourish LR bloodEr Zhi Wan - Two-Ultimate Pill

Nu Zhen Zi - Enrich KD and nourish LR

Han Lian Cao - Nourish yin, benefit essence, cool blood


Tonifies LR and KD Yin


Formulas that Warm and Tonify Yang


You Gui Wan - Restore the Right [Kidney] Pill

Chief: (60-180) Fu Zi - Warm and tonify Yang

Chief: (60-120) Rou Gui - Warm and tonify Yang

Chief: (120) Lu Jiao Jiao - Warm and tonify Yang

Deputy: (240) Shu Di Huang - Nourish yin, benefit KD, nourish LR, tonify SP

Deputy: (90) Shan Zhu Yu - Nourish yin, benefit KD, nourish LR, tonify SP

Deputy: (120) Shan Yao - Nourish yin, benefit KD, nourish LR, tonify SP

Deputy: (120) Gou Qi Zi - Nourish yin, benefit KD, nourish LR, tonify SP

Deputy: (120) Tu Si Zi - Nourish yin, benefit KD, nourish LR, tonify SP

Deputy: (120) Du Zhong - Nourish yin, benefit KD, nourish LR, tonify SP

(90) Dang Gui - tonify blood and nourish LR


KD Yang Def

Warms and tonifies KD yang, replenishes essence, tonifies blood
Er Xian Tang - Two Immortal Decoction

Chief: (6-15) Xian Mao - Warm KD yang, tonify KD essence

Chief: (9-15) Ying Yang Huo - Warm KD yang, tonify KD essence, tonify Yin, harness LR yang

Deputy: (9) Ba Ji Tian - Warm KD yang, tonify KD essence, tonify Yin

Assistant: (4.5-9) Huang Bai - Nourish KD yin, drain def. fire

Assistant: (4.5-9) Zhi Mu - Nourish KD yin, drain def. fire

Assistant: (9) Dang Gui - moisten and nourish blood, regulate Chong/Ren


Menopause

Warm KD Yang, tonify KD essence, drain KD fire, regulate Chong/Ren(c) 2005 All Rights Reserved - David Botton