Acupuncture, Oriental and Chinese Medicine Logged in as Guest

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>Get Latest Additions

or use our RSS feed

Back
Herbology 1 - Class_03
Herbology Part 1
By: David Botton

Principles of Herb Usage (qi qing)

Printer Friendly Version

Principles of Herb Usage (qi qing)


1. Single Effect (dan xing)

effect of single herb

almost never used


2. Mutual Enhancement (xiang xu)

Two herbs combined of same properties to enhance effectiveness


3. Mutual Assistance (xiang shi)

One chief herb with assistant herbs

The second herbs have a different but also a similar supporting function


4. Mutual Counteraction (xiang wei)

A chief herb with an herb to reduce its toxicity


5. Mutual Suppression (xiang sha)

Same as mutual counteraction but when used to counteract an acute overdose of the chief toxic herb


6. Mutual Inhibition/Antagonism (xiang wu) -- Contraindication

A chief herb with an herbs added to reduce or inhibit completely an aspect of the chief

Usually an undesirable affect and not used


Liu Huang w/ Pu Xiao

Shui Yin w/ Pi Shuang

Lang Du w/ Mi Tuo Zeng

Ba Dou w/ Qian Niu Zi

* Ding Xiang w/ Yu Jin

Ya Xiao w/ Sa Leng

Chuan/Cao Wu w/ Xi Jiao

* Rou Gui w/ Chi Shi Zhi

* Ren Shen w/ Wu Ling Zhi7. Mutual Incompatibility (xiang fan) -- Contraindication

An herbal combination the specifically creates a toxic mix


Gan Cao -- Gan Sui, Da Ji, Yuan Hua and Hai Zao

Wu Tuo -- Bei Mu, Ban Xia, Gua Lou, Bian Luo, Bai Ji

Li Lu -- Ren Shen, Sha Shen, Dan Shen, Xuan Shen, Xi Xin, Shao Yao


(c) 2005 All Rights Reserved - David Botton